Promo image: Growing the Future: Garden Design: First Steps Course / Cwrs Cynllunio’r Ardd: Camau Cyntaf

Growing the Future: Garden Design: First Steps Course / Cwrs Cynllunio’r Ardd: Camau Cyntaf

When: December 14, 2019 at 10 AM – 2:30 PM

Garden Design: First Steps Course

An introduction to garden design, covering measuring and mapping a garden, creating a scale drawing, planning hard and soft landscaping features, and the elements of common formal and informal garden styles. Partly practical session, please bring suitable clothing and footwear for work outside.

Booking is essential. 10am-2.30pm. £40 (£36 Concessions, Members and Volunteers of the Botanic Garden and Insole Court) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from GP or registered charity to [email protected] or Growing the Future, National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, SA32 8HN. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Insole Court .

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cynllunio’r Ardd: Camau Cyntaf

Cyflwyniad i ddylunio’r ardd, gan gynnwys mesur a mapio’r ardd, creu lluniad wrth raddfa, cynllunio nodweddion tirlunio caled a meddal, ac elfennau cyffredin o erddi ffurfiol ac anffurfiol. Sesiwn rhannol ymarferol, dewch â dillad ac esgidiau addas ar gyfer gwaith y tu allan os gwelwch yn dda.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i [email protected] neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole .

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu