Promo image: Growing The Future: Grafting Fruit Trees / Cwrs Impio Coed Ffrwythau

Growing The Future: Grafting Fruit Trees / Cwrs Impio Coed Ffrwythau

When: 14th March 2020 10.00am - 14.30

This course will give an introduction to grafting apple trees onto rootstocks. This course will start with a theory session on the background of grafting and the different cuts used, scion wood collection and rootstock choice, before moving on to a practical session.

Booking is essential. 10am-2.30pm. £40 (£36 Concessions, Members and Volunteers of the Botanic Garden and Insole Court) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from GP or registered charity to [email protected] or Growing the Future, National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, SA32 8HN. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Insole Court .

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Impio Coed Ffrwythau

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i impio coed afal ar wreiddgyffion. Bydd y cwrs yn dechrau gyda sesiwn theori ar gefndir impio a’r gwahanol doriadau a ddefnyddiwyd, casglu pren impyn a sut i ddewis y gwreiddgyff mwyaf addas cyn symud ymlaen i sesiwn ymarferol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i [email protected] neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole .

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu