Portrait of Ms Valerie Mitchell

Ms Valerie Mitchell

Ymddiriedolwraig y Cyfeillion

Addysgwyd Valerie yn Ysgol Uwchradd Caerdydd i Ferched ac yna aeth ymlaen i ennill gradd BA (Anrh ) mewn Saesneg a Llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Caint, Caergaint. Yn dilyn blwyddyn a dreuliwyd yn Nigeria, yn addysgu gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor a blwyddyn ar kibbutz yn Israel, gweithiodd Valerie fel Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol yn Ysbyty Athrofaol Cymru nes gallai gofrestru ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg, a gyflawnodd gyda rhagoriaeth dwbl.

Dysgodd Valerie mewn ysgolion uwchradd yng Nghasnewydd ac yn Surrey cyn cymryd ychydig o flynyddoedd allan i fagu ei dwy ferch. Symudodd Valerie yn ôl i Gaerdydd, lle  sefydlodd a rhedeg cylch chwarae cyn-ysgol am y 10 mlynedd nesa. Ar yr un pryd, gweithiodd Valerie fel tiwtor Sgiliau Sylfaenol i Ganolfan Sgiliau Sylfaenol y Brodordy yn y Brodordy, Caerdydd. Dilynwyd hyn gan wyth mlynedd yn sefydlu ac addysgu Sgiliau Sylfaenol a phynciau eraill yng Ngharchar ei Mawrhydi Parc ym Mhenybont ar Ogwr cyn iddi symud o'r swydd honno i sefydlu a chydlynu ‘r Adran Addysg a Hyfforddiant oedd yn Wasanaeth Prawf Gwent ar y pryd. Ar hyd y ffordd, enillodd Valerie gymhwyster i Lefel 5 mewn addysgu Sgiliau Sylfaenol i Oedolion.

Roedd Valerie yn un o aelodau cyntaf Grŵp Gweithredu Cwrt Insole, yn ddiweddarach Cyfeillion Cwrt Insole, ac mae hi wedi  bod yn ymwneud yn weithredol â Chwrt Insole am bron i 30 mlynedd. Mae'r 10 + mlynedd diwethaf ohonyn nhw wedi bod yn Ysgrifennydd neu’n  Gadeirydd y Cyfeillion (ei swydd bresennol).

Mewn meysydd eraill o fywyd, roedd Valerie yn aelod o grŵp cefnogi Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor (VSO) Caerdydd, cymryd rhan mewn paneli dethol lleol ar gyfer darpar wirfoddolwyr, yn ogystal â bod yn rhan o ddigwyddiadau codi arian a chodi ymwybyddiaeth. Ar ôl genedigaeth ei hail ferch, treuliodd Valerie nifer o flynyddoedd fel aelod gweithgar o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant (NCT), gan gymryd yn gyntaf swydd Ysgrifennydd ac yna Gadeirydd.  Roedd ganddi ddiddordeb arbennig ac ynghlwm wrth yr elfen addysg o weithgareddau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant (NCT).

Arweiniodd cariad Valerie at gyfres o Twelfth Night Feasts, a drefnwyd gan Gyfeillion Cwrt Insole, lle bu'n darparu ar gyfer hyd at 70 o bobl ar y tro. Cynhyrchodd hi hefyd Fwyd Arswyd  ar gyfer digwyddiad Calan Gaeaf blynyddol y plant yng Nghwrt Insole. Mae hi'n adnabyddus am weini gwin cynnes hyfryd iawn ar gyfer y nosweithiau sy'n gysylltiedig â Nadolig yn y Cwrt!

Mae Valerie yn dod â phortffolio cyffredinol o sgiliau i'r Ymddiriedolaeth,  gan gynnwys y profiad a gafwyd drwy'r blynyddoedd gyda’i hymwneud â Chwrt Insole ac, fel sydd wedi bod yn wir am y 30 mlynedd diwethaf, bydd yn barod i droi ei llaw at beth bynnag sydd angen ei wneud.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu