Cyfleoedd

CYNORTHWYYDD ARCHEBION

RHAN AMSER 16 AWR YR WYTHNOS
£8.91 yr awr

CRYNODEB

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Archebion
Atebol i: Y Rheolwr Archebion
Lleoliad: Cwrt Insole, Llandaf, Caerdydd
Cyflog: £8.91 yr awr (16 awr yr wythnos)
Contract: 12 mis (estyniad yn bosibl)

CYFLWYNIAD

Plasty Fictorianaidd rhestredig Gradd II* gwych gydag adeiladau allanol yw Cwrt Insole, sy’n sefyll o fewn gardd gofrestredig Gradd II* yn Llandaf, Caerdydd. Cafodd ei adfer i’w hen ogoniant fel rhan o brosiect adnewyddu mawr a ariannwyd gan Gronfeydd Treftadaeth a Chymunedol y Loteri Cenedlaethol, Cyngor Caerdydd, Cadw a noddwyr eraill. Trosglwyddwyd perchnogaeth Cwrt Insole oddi wrth Gyngor Caerdydd i Ymddiriedolaeth Cwrt Insole fel rhan o’r cynllun trosglwyddo asedau cymunedol mwyaf yng Nghymru.

Yn Iard y Stablau ceir cyfleusterau cymunedol sy’n cynnwys ystafelloedd i’w llogi a mannau gweithgareddau, Siop Roddion a Chaffi’r Cwt Potiau. Ers ei adnewyddu, mae Cwrt Insole yn atyniad i ymwelwyr ac yn ganolfan i’r gymuned. Mae’r Plasty’n cynnwys mannau dehongli ac arddangos pwrpasol, sy’n adrodd hanes goroesiad y tŷ a rôl y teulu Insole yn y De diwydiannol. Mae yma hefyd ystafelloedd crand y gellir eu llogi ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a gwleddoedd priodas.

Mae’r safle’n croesawu dros 10,000 o ymwelwyr y mis yn gyson, ac yn dod yn rhan boblogaidd iawn o dirwedd ddiwylliannol Caerdydd.

Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd, profiad ac amgylchiadau.

Y SWYDD

Swydd newydd ar gyfer 2021 yw’r Cynorthwyydd Archebion. Fel rhan o adferiad yr elusen yn sgil cyfnodau cloi COVID-19, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu ailadeiladu ein busnes llogi ystafelloedd yn ogystal â rhoi cymorth gweinyddol hanfodol. Dan oruchwyliaeth y Rheolwr Archebion, bydd y Cynorthwyydd Archebion yn delio â llogwyr a chwsmeriaid, yn helpu rhedeg ein Siop Roddion ac yn gweithio gyda’r tîm ehangach i gyflawni amcanion treftadaeth, diwylliannol a chymunedol yr elusen.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd helpu Insole Court i barhau i ymateb i weithdrefnau iechyd a diogelwch COVID-19.

Cynigir y swydd i ddechrau ar gontract 12 mis (gyda 3 mis o brawf) ond gall hyn gael ei ymestyn, gan ddibynnu ar berfformiad yr unigolyn a’r busnes.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

Rheoli archebion, gan gynnwys:

 • Ymateb i ymholiadau cwsmeriaid ynglŷn â Llogi Ystafelloedd
 • Dangos ystafelloedd gan gynnwys cyfleusterau Clyweled a TG (darperir hyfforddiant)
 • Sicrhau bod yr archeb yn dderbyniol yn unol â’n Telerau ac Amodau
 • Creu a rheoli archebion ar ein system archebu
 • Nodi unrhyw wrthdrawiadau neu wallau, a’u datrys
 • Cynorthwyo gyda threfnu priodasau, partïon angladd a digwyddiadau preifat eraill

Cynorthwyo gyda rheoli’r Siop Roddion, gan gynnwys:

 • Cyfrif yr arian
 • Llunio adroddiadau ariannol
 • Mewnbynnu a rheoli stoc

Cynorthwyo Gwirfoddolwyr o ddydd i ddydd, gan gynnwys:

 • Gweithio gyda Gwirfoddolwyr i sicrhau rheolaeth gywir ar logi ystafelloedd
 • Cadw adroddiadau presenoldeb
 • Hwyluso system wobrwyo

Cynorthwyo gyda gweinyddiad dyddiol Cwrt Insole yn ôl yr angen. Gall hyn gynnwys:

 • Delio gydag ymholiadau’r cyhoedd
 • Helpu tu ôl i gownter y Siop Roddion dan gyfarwyddyd
 • Cynorthwyo o gwmpas y safle dan gyfarwyddyd, gan gynnwys paratoi ystafelloedd ar gyfer sesiynau llog. Gall hyn alw am ychydig o waith corfforol ysgafn, fel pentyrru cadeiriau
 • Glanhau a thwtio o bryd i’w gilydd

PROFFIL Y PERSON

Dyma swydd a fyddai’n addas i rywun â sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol, sy’n ffynnu ar drefn a manylrwydd. Rhaid gallu gweithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol wrth ddelio â gofynion a thasgau o ddydd i ddydd. Cewch gefnogaeth y Rheolwr Archebion a staff eraill. Bydd rhaid i chi allu blaenoriaethu eich llwyth gwaith a chydweithio’n effeithiol gyda phawb.

Dylai ymgeiswyr allu dangos y canlynol:

Hanfodol

 • Sgiliau gweinyddol a chyfrifiadurol rhagorol ynghyd â’r gallu i ddysgu defnyddio meddalwedd newydd yn gyflym
 • Cyfathrebu rhagorol yn Gymraeg a Saesneg – yn ysgrifenedig ac ar y ffôn
 • Manylrwydd
 • Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol
 • Gwybodaeth am ddiogelu data a’r arferion gorau
 • Sgiliau rhagorol o ran gwasanaeth cwsmeriaid
 • Sgiliau rhagorol o ran gwaith tîm

Dymunol

 • Cyfarwydd â system archebu Yesplan
 • Profiad o weithio mewn siop
 • Profiad gyda digwyddiadau
 • Profiad o gyrff treftadaeth neu ddiwylliannol

TELERAU AC AMODAU

Tymor y Contract: Contract cychwynnol 12 mis (gyda 3 mis o gyfnod prawf)
Cyflog: £8.91 yr awr
Oriau Gwaith: 16 awr yr wythnos (dros 3-5 diwrnod rheolaidd)
Hawl Gwyliau: Gwyliau’n cronni ar sail 10.77% o’r oriau a weithiwyd
Pensiwn: Yn unol â rheolau’r llywodraeth.
Contract: Cyflwynir contract cyflogaeth pan gychwynnwch yn y swydd, a all gael ei ategu â thelerau (heb fod dan y contract) yn Llawlyfr Staff Ymddiriedolaeth Cwrt Insole wrth i bolisïau staff gael eu sefydlu.

SUT I WNEUD CAIS

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol drwy ebost i [email protected]

Ymdrinnir yn gwbl gyfrinachol â manylion pob canolwr ac ni chysylltir ag unrhyw ganolwr am eirda heb gael caniatâd yn gyntaf.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul, Mehefin 27ain 2021
Dyddiad cyfweliad: Dydd Mawrth, Gorffennaf 6ed 2021

Seilir y penderfyniad ynghylch gwahodd i gyfweliad ar yr wybodaeth a ddarperir.

Caiff rhestr fer ei llunio a chysylltir â’r ymgeiswyr hynny drwy ebost. Cynhelir cyfweliadau’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yng Nghwrt Insole yn amodol ar y cyfyngiadau COVID cyfredol. Cynigir taith o amgylch Cwrt Insole cyn y cyfweliad.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu