News

Fuchsia Bed Donation


2 Fuchsia

Donate a fuchsia plant in the name of a loved one to the Insole Court Trust.
Your donation helps to bring a historic fuchsia bed back to life, and will be enjoyed by all who visit the beautiful heritage gardens.

Rhowch planhigyn ffwsia i Ymddiried Cwrt Insole yn enw person anwyl.
Mae eich rhodd yn helpu i adnewyddu gwely ffwsia hanesyddol ac fe fydd yn cael ei mwynhau gan bawb sy'n ymweld â’r gerddi treftadaeth.

Your loved one will be honoured on our website, credited with the donation towards a new flower bed. Bydd eich person anwyl yn cael ei anrhydeddu ar ein gwefan, cael ei gredydu â'r rhodd tuag at y gwely blodau newydd.

Our beautiful gardens have been open to all as a public garden since 1946. Working closely with Cardiff Council, our Garden Volunteers work tirelessly to maintain the grounds, and make the gardens an enjoyable place to visit, relax and learn. Our Garden Volunteers will pick your fuchsia, plant it and love it as they do all our plants, for the enjoyment of all.

Mae ein gerddi brydferth wedi bod ar agor i'r cyhoedd ers 1946. Yn gweithio yn agos gyda Cyngor Caerdydd, mae ein Gwirfoddolwyr Gerddio yn gweithio yn ddiflino i gynnal y safle, a datblygu gerddi fel lle i ymweld, ymlacio a dysgu. Bydd ein Gwirfoddolwyr Gerddio yn dewis eich ffwsia, ei blannu, a'i garu fel maent yn gwneud gyda pob un planhigyn, er mwynhad bawb.

You're invited... Please join us at Insole Court for a donors' reception when the bed will be in bloom: August 25th, 6-8pm The donation admits 2 people, others can be added individually. Rydym yn eich gwahodd... Ymunwch â ni yng Nghwrt Insole am noswaith rhoddwyr i ddathlu pan fydd y gwely yn ei flodau: Awst 25ain, 6-8pm Mae'r rhodd yn derbyn 2 berson, mae modd ymchwanegu mwy yn unigol.

Donate for someone special.

← News

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu